Блог > Новини

Правила прийому до ПТУ №14 смт. Вороновиця в 2019 році

red / Янв.4.2019. / / Нет комментариев

І. Загальна частина

 • Правила прийому до ПТУ№ 14 розроблені на основі Типових правил затверджених наказом Міністерства освіти і науки №499 від 14.05.2015р.
 • До ПТУ№14 смт Вороновиця приймаються громадяни України, які мають базову загальну середню освіту або незавершену базову середню освіту, особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

ПТУ№14 смт Вороновиця приймає на навчання згідно з ліцензіями Міністерства

освіти і науки України АЕ № 458880 від 28.07.2014р.

 • Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

 • Прийом громадян до професійно-технічного училища №14 смт Вороновиця здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем-кваліфікований робітник.
 • Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення та регіонального у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності.
 • Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.
 1. Приймальна комісія
 • Прийом до професійно-технічного училища №14 смт Вороновиця здійснює приймальна комісія.
 • Очолює приймальну комісію директор професійно-технічного училища №14 смт Вороновиця, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

На навчання приймаються учні, які мають базову загальну середню освіту або не завершену базову середню освіту. На навчання за професіями «Тракторист — машиніст, водій автомобіля категорії “С”» та «Монтажник СТС і устаткування, електрогазозварник» мають мати вік на закінчення навчання не молодше 18 років.

 • Приймальна комісія:

організовує прийом заяв та документів;

проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії , умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору; приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійно-технічного навчального закладу, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників; вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

 • Правила прийому до професійно-технічного училища №14 смт. Вороновиця доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, інформаційні стенди.
 • Строки проведення прийому на навчання встановлюється з 01.06.2019р. по 31.08.2019р.
 • Документи для вступу
 • Вступники подають особисто заяву про вступ до професійно-технічного навчального закладу, вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:

документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням; в інших випадках — оригінал або завірену копію; медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

6 фотокарток розміром 3×4 см;

копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження — для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 • Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.
 1. Умови прийому
 • Прийом до ПТУ№14 проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

за результатами співбесіди;

за результатами середнього балу свідоцтва про базову загальну середню освіту ;

4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

 • Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.
 1. Зарахування
 • Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, — за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово — патріотичного виховання молоді».

 • Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

особи, які вступають до професійно-технічного училища №14 смт Вороновиця закладу за цільовим направленням на навчання.

 • Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до професійно-технічного училища №14 смт. Вороновиця за обраною формою навчання.
 • У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.
 • Зарахування до професійно-технічного училища №14 смт. Вороновиця здійснюється наказом директора цього закладу.
 • Після конкурсного відбору зарахування до професійно-технічного училища №14 смт. Вороновиця може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх — його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.
 • Зарахування до професійно-технічного училища №14 смт Вороновиця на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного та регіонального замовлення.
 1. Прикінцеві положення
 • Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з училища. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій професійно-технічне училище №14 смт Вороновиця може проводити додатковий прийом.

6.2 Приїжджі особи, які зараховані на навчання до училища забезпечуються проживанням в гуртожитку.

 • Особам, які не зараховані до професійно-технічного училища №14 смт Вороновиця, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.
 • Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.
 • Контроль за дотриманням правил прийому до професійно-технічного училища №14 здійснюється Департаментом освіти і науки Вінницької облдержадміністрації, Міністерством освіти і науки України, обласною держадміністрацією та створеними ними органами управління професійно — технічною освітою.

Оставить комментарий